Wniosek o przyznanie Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Wniosek i oświadczenie kandydata – plik MsWord

Podpisany wniosek wraz z oświadczeniem kandydata należy przesłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub skan wniosku na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób zgłaszających kandydatów do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

 • Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 5979 100, urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres iod@mazovia.pl.

  Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) powierzonej administratorowi przepisami prawa, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie Nagrody im. C. K. Norwida;
  2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
  3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”, chyba że właściwe są inne ramy czasowe.

  W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie Nagrody im. C. K. Norwida.

Ostatnio zaktualizowano 11 kwietnia 2024 o 12:57

Mazowiecki Instytut Kultury