Wniosek o przyznanie Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Wniosek i oświadczenie kandydata – plik MsWord

Podpisany wniosek wraz z oświadczeniem kandydata należy przesłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub skan wniosku na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 • administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  a także na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w celu wyłonienia nominowanych i laureatów Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida, promowania sylwetek nominowanych i laureatów, a także informowania o wynikach konkursu;
 • będą przetwarzane w celach podatkowych (dotyczy nominowanych i laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe (art. 30 i 41 ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • przewiduje się upublicznienie danych osobowych nominowanych i laureatów w zakresie: imię i nazwisko oraz wizerunek (zdjęcie), a także informacji zawartych w uzasadnieniu do wniosku zgłoszeniowego, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a także w lokalnej prasie i mediach, w broszurach, artykułach i wystawach promujących konkurs;
 • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie Nagrody.

 

Ostatnio zaktualizowano 14 marca 2023 o 14:02

Mazowiecki Instytut Kultury