Wniosek o przyznanie Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

 

Podpisany wniosek wraz z oświadczeniem kandydata należy przesłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub skan wniosku na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl.

 

Wniosek i oświadczenie kandydata – plik MsWord

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie.

DANE KONTAKTOWE:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. (22) 59-79-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą przetwarzane w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, wynikającego z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, a także na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w celu wyłonienia nominowanych i laureatów Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida, w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie Nagrody im. C.K. Norwida;
  2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
  3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie Nagrody.

Mazowiecki Instytut Kultury