Regulamin

REGULAMIN NAGRODY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA

 

§ 1.

 1. Nagroda Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest za wybitne dzieło lub kreację,
  powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody.
 2. Nagroda przyznawana jest corocznie w czterech dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne oraz teatr.
 3. Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje również nagrodę specjalną, zwaną dalej Nagrodą „Dzieło Życia”, za całokształt dorobku artystycznego.
 4. Laureatem Nagrody może zostać artysta tworzący na obszarze województwa mazowieckiego.
 5. Nagroda nie może być przyznawana pośmiertnie.

 

§ 2.

 1. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje,
  twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł.
 2. Zgłoszeń kandydatów dokonuje się w formie pisemnej. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości komunikat o trybie i terminach zgłaszania kandydatów do Nagrody.

 

§ 3.

 1. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, powołuje skład Kapituł.
 2. Pierwsze posiedzenie Kapituł zwołuje Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 3. W skład poszczególnych Kapituł, liczących co najmniej sześć osób, wchodzą wybitni twórcy, teoretycy i krytycy sztuki, autorytety świata sztuki
  w poszczególnych dziedzinach, przedstawiciele warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz członek Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 4. Członkowie Kapituł, na pierwszym posiedzeniu, wybierają przewodniczących poszczególnych Kapituł, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
  w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.
 5. Udział w pracach Kapituł ma charakter honorowy.
 6. Kapituła przyznając Nagrodę wyłania po trzech nominowanych, a następnie spośród nich po jednym laureacie z każdej dziedziny.
 7. Wyłanianie nominowanych i wybór laureata odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.

 

§ 4.

 1. Wręczenie Nagrody odbywa się podczas uroczystej gali organizowanej z okazji rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.
 2. Każdy laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 PLN netto, okolicznościową statuetkę oraz dyplom, a pozostali Nominowani otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 PLN netto oraz medal pamiątkowy.

 

§ 5.

 1. Kandydatów do Nagrody „Dzieło Życia” – obok podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1, – mogą zgłaszać mieszkańcy województwa mazowieckiego.
 2. W skład Kapituły Nagrody „Dzieło Życia” wchodzą: członek Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz po jednym przedstawicielu Kapituł z czterech dziedzin sztuki.
 3. Kapituła Nagrody „Dzieło Życia”, wyłania laureata w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.
 4. Laureat Nagrody „Dzieło Życia” otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 40 000 PLN netto, okolicznościową statuetkę oraz dyplom.
 5. Do Nagrody „Dzieło Życia” przepisy § 1 ust.5, § 2 ust. 2 i 3, § 3 ust. 2, 4 i 5, § 4 ust.1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 6.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego corocznie określa harmonogram danej edycji Nagrody.

 

 

Ostatnio zaktualizowano 25 maja 2022 o 13:05

Mazowiecki Instytut Kultury