O nagrodzie

Nagroda im Cypriana Kamila Norwida ustanowiona została 29 października 2001 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest corocznie artystom tworzącym na Mazowszu w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr za wybitne dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym. Od 2005 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje również nagrodę specjalną “Dzieło Życia” za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł. W przypadku Nagrody “Dzieło Życia” kandydatów zgłaszać mogą także MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Wyboru nominowanych i laureatów dokonują Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, które powoływane są przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. W ich skład wchodzą wybitni twórcy, teoretycy i krytycy sztuki, autorytety świata sztuki w poszczególnych dziedzinach, przedstawiciele warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz radni województwa mazowieckiego z Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kapituły wyłaniają po trzech nominowanych, a następnie spośród nich po jednym laureacie z każdej z dziedzin sztuki. W przypadku Nagrody “Dzieło Życia” Kapituła wyłania tylko laureata. Wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej gali, organizowanej z okazji rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, przypadającej 24 września.

Celem i ideą Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów mazowieckich – z pochodzenia lub wyboru – przyczyniających się do wzrostu rangi naszego regionu na mapie kulturalnej Polski i Europy.

Laureaci Nagrody otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 35 tysięcy złotych, a laureat Nagrody “Dzieło Życia” 50 tysięcy złotych. Nominowani do nagrody otrzymują imienny medal okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 13 tysięcy złotych.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 • administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  a także na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w celu wyłonienia nominowanych i laureatów Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida, promowania sylwetek nominowanych i laureatów, a także informowania o wynikach konkursu;
 • będą przetwarzane w celach podatkowych (dotyczy nominowanych i laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe (art. 30 i 41 ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • przewiduje się upublicznienie danych osobowych nominowanych i laureatów w zakresie: imię i nazwisko oraz wizerunek (zdjęcie), a także informacji zawartych w uzasadnieniu do wniosku zgłoszeniowego, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a także w lokalnej prasie i mediach, w broszurach, artykułach i wystawach promujących konkurs;
 • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie Nagrody.

 

 

 

Ostatnio zaktualizowano 10 kwietnia 2024 o 10:21

Mazowiecki Instytut Kultury