Norwidologia

Twórczość Cypriana Kamila Norwida przeżywa niesłabnący renesans. Zyskuje coraz więcej miłośników i propagatorów. Ten fenomen poetycki pozostaje nadal niezbadany. Prace nad jego twórczością prowadzi wiele ośrodków i zespołów badawczych. Oprócz badań norwidologów, zgłębianiem wiedzy o Poecie i jego twórczości zajmują się szczególnie szkoły jego imienia.

FEDERACJA PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ IMIENIA NORWIDA

Założona została 20 września 2003 roku podczas II Zlotu Szkół im. Norwida, który odbył się 18-21 września 2003 r. w Warszawie w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Norwida. Celem Federacji jest współpraca w dziedzinie wychowawczej i dydaktycznej oraz sportowej, turystycznej i towarzyskiej. Współpraca opiera się na:

 • kontynuacji tradycji zlotów szkół (nie rzadziej niż co dwa lata)
 • redagowaniu międzyszkolnej gazety
 • warsztatach i przeglądach teatralnych
 • wspólnych wycieczkach, wymianie młodzieży
 • rajdach norwidowskich (wędrowanie po górach)
 • rowerowych sztafetach szlakiem szkół norwidowskich
 • wzajemnym udostępnianiu materiałów dotyczących działań związanych z Patronem.

Federacja zrzesza 9 szkół:

 1. IV LO im. C. K. Norwida w Białymstoku
 2. II LO im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
 4. II LO im. C. K. Norwida
 5. XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie
 6. IV LO im. C. K. Norwida w Ostrowcu Świętokrzyskim
 7. I LO im. C. K. Norwida w Bydgoszczy
 8. Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim
 9. Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Częstochowie

SZKOŁY IM. C. K. NORWIDA NA MAZOWSZU

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Warszawie

Od 10 lat szkoła organizuje uroczyste obchody związane z patronem szkoły, tworząc bogatą tradycję: sztandar, hymn, kronikę. Corocznie przyznawana jest nagroda im. C. Norwida dla wybitnie uzdolnionego ucznia. Organizowane są ponadto konkursy recytatorskie poezji Norwida i własnej, pisemne wypowiedzi uczniów – jak rozumiesz słowa poety, np. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Młodzież, bierze udział w konkursach pozaszkolnych związanych z patronem szkoły.

XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie

Liceum nosi zaszczytne imię Cypriana Norwida od 1972 roku. Każdego roku organizowane są tam uroczystości inspirowane twórczością patrona. Po utworzeniu w 1992 roku Sali Norwidowskiej przyjęły one formę “Dni Norwidowskich”, w ramach których odbywają się różne imprezy: sesje naukowe, zajęcia warsztatowe, spotkania z uczonymi, twórcami kultury, konkursy wiedzy o poecie, recytacji wierszy, interpretacji plastycznych i literackich dzieł artysty, wieczory poezji, widowiska teatralne.

Od wielu też lat odbywają się tam konkursy adresowane do młodzieży licealnej z Warszawy i Mazowsza – od 1997 r. organizowany jest Konkurs Recytacji Poezji Cypriana Norwida (do tej pory wzięło w nim udział ponad 300 uczestników z ok. 70 szkół), od 1998 r. – Konkurs Śpiewania Poezji Cypriana Norwida (90 uczestników z 40 szkół), od 2000 r. – Konkurs Interpretacji Plastycznej Utworów Cypriana Norwida (ok. 400 prac) – łącząc wszystkie kategorie wspólnym tytułem “Bliżej Norwida”. W Roku Norwidowskim zainaugurowano kolejną kategorię: Analiza i Interpretacja Wiersza Cypriana Norwida (83 prace z 40 szkół). Konkursom towarzyszą warsztaty z aktorami teatrów warszawskich i pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli. Inspirują do poznawania twórczości Norwida, a także – co powtarza się w wypowiedziach uczestników – pozwalają na coraz wnikliwszą interpretację i analizę jego poezji, a w konsekwencji bardzo dobre przygotowanie do konkursów.

Plon konkursów to płyty (z występami finalistów konkursu recytacji i śpiewania) oraz wydawnictwa książkowe “Bliżej Norwida” (z pracami finalistów konkursów interpretacji plastycznej i analizy wiersza). Prace laureatów konkursu plastycznego w 2001 roku prezentowane były w Paryżu, w Zakładzie św. Kazimierza w czasie obchodów 180. rocznicy urodzin Poety.

Konkursy norwidowskie oraz cykle warsztatów literackich, plastycznych i teatralnych opartych na wszechstronnej twórczości Norwida zyskały formę programu “Korespondencja sztuk”. Autorami tych projektów są nauczyciele XXIV Liceum. Działania te, adresowane do młodzieży szkół województwa mazowieckiego, były wielokrotnie realizowane w ramach programów edukacyjnych (“grantów”) finansowanych przez gminę Warszawa Centrum.

Od 1997 r. liceum współpracuje z Pracownią Słownika Języka Cypriana Norwida na Uniwersytecie Warszawskim. Anna Kadyjewska, Tomasz Korpysz, Piotr Sobotka są jurorami w konkursach, pomagają w opracowaniu regulaminów, prowadzą warsztaty dla nauczycieli i uczniów, którzy biorą udział w zajęciach w Pracowni. W liceum odbywają się rónież wykłady prowadzone przez prof. Jadwigę Puzyninę.

Działania norwidowskie liceum prowadziło w porozumieniu i we współpracy z: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Sejmikiem Województwa Mazowieckiego, Instytutem Dziedzictwa Narodowego.

Zasadnicze cele działań to:

 • popularyzacja twórczości literackiej i plastycznej Norwida,
 • obcowanie z pięknem słowa i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • upowszechnianie wartości zapisanych przez Norwida: pracy, piękna, dobra, szacunku dla drugiego człowieka, narodu i ojczyzny,
 • rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji poezji,
 • świadome i twórcze uczestnictwo w kulturze,
 • rozwijanie pomysłowości, aktywności i inwencji,
 • poznanie siebie, świadomość gestu, ruchu ciała, opanowanie dykcji,
 • autoprezentacja młodzieży,
 • integracja środowisk szkolnych,
 • możliwość pracy z pracownikami naukowymi i aktorami.

Dwukrotnie (w 2001 i w 2003 roku) szkoła ta była organizatorem Zlotu Szkół Imienia Norwida. Goście m.in. słuchali wykładu prof. Jadwigi Puzyniny, brali udział w warsztatach, spotkali się z Barbarą Wachowicz i obejrzeli jej wystawę “Żar słowa i treści rozsądek”, prezentowaną w tej szkole, oraz wystawę “Norwid prorok niechciany” w Muzeum Literatury. Uczniowie odwiedzili rónież muzeum w Korczewie, zwiedzali Warszawę.

Spotykania z okazji 180. rocznicy urodzin oraz 119. i 120. rocznicy śmierci wspólnego Patrona na uroczystościach w Paryżu, Krakowie, Łochowie i Dąbrówce zainicjowały stworzenie Federacji Ponadgimnazjalnych Szkół Imienia Norwida.

W czerwcu 2004 r., w ramach działań Federacji uczniowie liceum wzięli udział w plenerze malarskim i konkursie krasomówczym w Dębinkach, zorganizowanym przez Liceum im. C. K. Norwida w Radzyminie.

W listopadzie 2004 r., w czasie finałowych uroczystości “Bliżej Norwida 2004”, prezentowana była w szkole poplenerowa wystawa obrazów inspirowanych twórczością Cypriana Norwida, wykonanych przez artystów plastyków w czasie pleneru “Vade mecum” w Łącku.

II LO im. C. K. Norwida w Radzyminie

Najstarsze liceum na Mazowszu, mieszczące się w budynku wzniesionym za życia poety wg projektu Antonia Corazziego, a usytuowane na skrzyżowaniu ul. C. Norwida i Konstytucji 3 Maja. Całość dopełnia mieszcząca się w szkole Norwidowska Kawiarenka Literacka, w której znajduje się popiersie poety. Tu właśnie odbywają się konkursy recytatorskie, sesje, spotkania z pracownikami Pracowni Słownika Języka Norwida z Uniwersytetu Warszawskiego. W każdą rocznicę urodzin i śmierci patrona szkoły młodzież uczestniczy w uroczystej mszy świętej w kościele w Dąbrówce, połączonej ze wspomnieniem o poecie. Uczniowie organizują koncerty norwidowskie i rajdy do miejscowości związanych z Norwidem.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowiwe

Szkoła organizuje spotkania z naukowcami zajmującymi się badaniami nad życiem i twórczością Norwida. Działa tam bardzo prężne koło polonistyczne. Szkoła organizuje imprezy związane z poetą, np. rajd rowerowy “Śladami Norwida”.

 

 

DOBRE STRONY POLSKIEJ NORWIDOLOGII
Norwid.org

Pracownia Słownika Języka Cypriana Norwida 
Powstała w październiku 1983 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kilkuosobowym zespołem badawczym kierowała prof. dr hab. Jadwiga Puzynina. Głównym celem Pracowni było “pełne opracowanie leksykograficzne słownictwa wszystkich tekstów Norwida”.

Zakład Badań nad Twórczością C. Norwida (KUL) 
działa od 1985 roku przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Do jego podstawowych zadań należy przygotowanie krytycznej edycji wszystkich pism Cypriana Norwida, praca nad rocznikiem Studia Norwidiana i serią wydawniczą Studia Norwidiana. Biblioteka oraz gromadzenie norwidowskiego archiwum materiałowego. Pracownicy Zakładu organizują również ogólnopolskie sympozja Colloquia Norwidiana. Pracami Zakładu kieruje dr hab. Józef Fert.
Strona oficjalna: LINK 

Pracownia Kalendarza Życia i Twórczości C. Norwida (UAM) 
Działa od 1987 roku przy Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównym celem zespołu badawczego jest przygotowanie Kalendarza życia i twórczości Cypriana Norwida. Działalnością Pracowni kieruje prof. dr Zofia Trojanowiczowa.
Strona oficjalna: LINK

Fundacja Norwidowska w Lublinie 
Założona została w 1992 roku w Lublinie. Ma za zadanie “inicjowanie oraz popieranie działalności naukowej, wydawniczej i popularyzatorskiej, zmierzającej do lepszego poznania i upowszechnienia twórczości Cypriana Norwida”. Prezesem Fundacji jest prof. Stefan Sawicki.

 

Ostatnio zaktualizowano 23 lutego 2016 o 12:22

Mazowiecki Instytut Kultury